Φιλόδημος ΙΙ: Πρόσκληση Δήμων και ΝΠΔΔ για την υποβολή προτάσεων ένταξης σε έργα εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Με την ΧΙΙ Πρόσκλησή του, το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά την «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμό για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 40.000.000,00 ευρώ (€).

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των δικαιούχων.