ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Παράταση της διάρκειας υλοποίησης Δράσεων Προγράμματος

Το ΥΠ.ΕΣ. εξέδωσε Τροποποιήσεις σε Προσκλήσεις Δράσεων του Προγράμματος “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”, με τις οποίες παρατείνεται η διάρκεια υλοποίησης των δράσεων αυτών έως 31 Δεκεμβρίου 2022. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν οι εξείς τροποποιήσεις:

α) ΥΠ.ΕΣ. 88422/30.11.2021: 2η Τροποποίηση επιχορήγησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»

β) ΥΠ.ΕΣ. 88453/30.11.2021: 4η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΙΧ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».

γ) ΥΠ.ΕΣ. 88462/30.11.2021: 5η Τροποποίηση Πρόσκλησης VIII για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

δ) ΥΠ.ΕΣ. 88495/30.11.2021: 7η Τροποποίηση Πρόσκλησης VΙ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» στον άξονα προτεραιότητας:«Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο : «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού».

ε) ΥΠ.ΕΣ. 88536/30.11.2021: 7η Τροποποίηση Πρόσκλησης Ι για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας:«Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

στ) ΥΠ.ΕΣ. 88542/30.11.2021: 7η Τροποποίηση Πρόσκλησης V για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».