ΦΕΚ 224 Α’/12-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

19/11/2012

Επειμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.