Υπ. Οικ.: Ασυμβίβαστα κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και την πληρωμή των δαπανών στους ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Α.Π. : 165472 ΕΞ 2022 – 11/11/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: “Οδηγίες για την τήρηση των ασυμβιβάστων στους λοιπούς (πλην Κεντρικής Διοίκησης) Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.”.

Με την ανωτέρω Εγκύκλιο, αποσαφηνίζεται το πλαίσιο που ρυθμίζει τα ασυμβίβαστα κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την πληρωμή των δαπανών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά.

Παρέχονται ειδικότερα κατευθυντήριες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή και συμμόρφωση στις επιταγές του υφιστάμενου πλαισίου οικονομικής διαχείρισης.

Στο πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ και τα νομικά τους Πρόσωπα.