Υπ. Οικ.: Παράταση για την πλήρη εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ)

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αρ. Πρωτ. : 2/182429/ΔΛΓΚ – 14/11/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα την: “Τροποποίηση του άρθρου 15 του π.δ. 54/2018 (ΦΕΚ Α 103/ 13.06.2018).”.

 Με την ανωτέρω Εγκύκλιο, κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 4964/2022, περί παράτασης του χρόνου έναρξης πλήρους εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης, από τις Οντότητες Γενικής Κυβέρνησης εκτός Κεντρικής Διοίκησης, από 01.01.2023 (όπως αρχικά προέβλεπε το ΠΔ 54/18) σε 01/01/2025, προκειμένου να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Διαχείρισης (GOV-ERP), για τη Κεντρική Διοίκηση και το σχεδιασμό και λειτουργία πιλοτικών προγραμμάτων.

 Τέλος υπογραμμίζεται η σημαντική συνεισφορά που μπορεί να έχει στην ομαλή μετάβαση στο Νέο Λογιστικό Πλαίσιο, η πιλοτική του εφαρμογή από τους λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης (ΟΤΑ, Νοσοκομεία, ΟΚΑ, ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ Δημοσίου).