Υπ. Οικ.: Ανατροπές – Αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του 2022

Δημοσιεύτηκε η με Αρ. πρωτ.: 173016 ΕΞ 2022 – 25/11/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο: “Ανατροπές– Αναλήψεις υποχρεώσεων και απορρόφηση πιστώσεων οικονομικού Έτους 2022.” 

Με την παρούσα, υπενθυμίζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων και για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του επόμενου Οικονομικού Έτους.