ΥΠ.ΕΣ: Πρόσκληση για την υποβολή Αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την Υπ’ Αριθμ. 43972/01.07.2022 Πρόσκλησή του, καλεί τις Περιφέρειες της Χώρας, τους Δήμους με μόνιμο πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 20.000 κατοίκων και τους Τουριστικούς Δήμους (σύμφωνα με το ΠΔ 899/1976), για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης προκειμένου να ενταχθούν σε Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας.

Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες, περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην ασφάλεια του οδικού δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα, με σκοπό τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων, καλύπτοντας, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη Πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρεμβάσεις σε περισσότερα από 7.000 επικίνδυνα σημεία έκτασης 2.500 χλμ. του δικτύου.

Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα, ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (δηλ. η 4η Ιουλίου) και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των Αιτημάτων, ορίζεται η 29η Ιουλίου 2022. Η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης του προς διάθεση προϋπολογισμού.

Μέχρι τις 30/03/2023, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ανάθεση των συμβάσεων από πλευράς των δικαιούχων, με την ανάδειξη οριστικού αναδόχου. Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, όσες προτάσεις δεν έχουν συμβασιοποιηθεί, απεντάσσονται από το Πρόγραμμα και τα υποβαλλόμενα στοιχεία επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 31/12/2025. Οι εργασίες από τους Αναδόχους των έργων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, έως τις 30/09/2025.