Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/429/οικ.20353/30.12.2022