ΥΠ.ΕΣ.: Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.

Δημοσιεύθηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΔΑΔ/Φ.69/211/οικ.12155 – 25/07/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα”.