ΥΠ.ΕΣ.: Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ΠΟΕ-ΟΤΑ και ΠΟΠ-ΟΤΑ για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου Δικαίου

Δημοσιεύτηκαν, οι υπ’ Αριθ. Πρωτ. 36710 – 30.05.2022 και 36712 – 30.05.2022 Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορούν τις ανακοινώσεις των Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας της ΠΟΕ -ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, όπως αυτές υπογράφηκαν με το Ελληνικό Δημόσιο, στις 15/04/2022 και στις 19/04/2022, αντιστοίχως.