ΥΠ.ΕΣ.: Εγκαθίδρυση Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας 2022-2025

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 707/18852 – 5/12/2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Εγκαθίδρυση του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (Ε.Σ.Α.) 2022 – 2025.”, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (ΕΣΣΚΔ) και περιλαμβάνει ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων, που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση και εστιάζουν στην ενίσχυση της ακεραιότητας και της λογοδοσίας, στους φορείς του Δημόσιου τομέα.