ΥΠ.ΕΣ. : Διατάξεις του Ν. 4954/2022 σε θέματα οικονομικής διοίκησης και προϋπολογισμού, εσόδων και περιουσίας

Δημοσιεύθηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 52696 – 09/08/2022 Εγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Ενημέρωση – Γνωστοποίηση Διατάξεων του ν.4954/2022 (Α΄ 36)”, σχετικά με θέματα οικονομικής διοίκησης και Προϋπολογισμού, θέματα Εσόδων και θέματα Περιουσίας.