ΥΠ. ΕΣ.: Αξιολόγηση Προσωπικού – Υποβολή Εκθέσεων αξιολόγησης από αξιολογούμενους

Με Ανακοίνωσή του, στις 06/09/2021 το Υπουργείο Εσωτερικών-Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, ενημέρωσε ότι:
Σε συνέχεια της παράτασης που δόθηκε για την καταχώρηση και οριστικοποίηση των ορισμών αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου έτους 2020 από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, η ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συμπλήρωση και οριστική υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογούμενους θα είναι διαθέσιμη από τις 07/09/2021 έως και τις 19/09/2021.Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για κάποιον αξιολογούμενο – εκ παραδρομής – δεν έχει γίνει ηλεκτρονική καταχώρηση ορισμού αξιολόγησης, κι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις αξιολόγησης, ο αξιολογούμενος δύναται να συμπληρώσει την έκθεση αξιολόγησης του σε έντυπη μορφή. Σε αυτή την περίπτωση η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο προς τον Α’ Αξιολογητή, κοινοποιώντας ταυτόχρονα αντίγραφο αυτής στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, προκειμένου να την καταχωρήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης ως ‘χειρόγραφη’