Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

Δημοσιεύθηκε το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 1451/31-10-2023 Ενημερωτικό Σημείωμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου, με θέμα το “Ενημερωτικό Σημείωμα”.

Σύμφωνα με το ως άνω Ενημερωτικό Σημείωμα, αποσαφηνίζονται οι υπόχρεοι αρχικής δήλωσης και ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν.5026/23). Διευκρινίζετα επίσης πως υπόχρεοι υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και  δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων, είναι οι τελικώς υπογράφοντες ή έχοντες ελεγκτικά καθήκοντα και οι υπάλληλοι που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα καθώς και οι κατέχοντες αντίστοιχες με το δημόσιο θέσεις στους Ο.Τ.Α.