Υπόχρεοι δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 1452/03-11-2023 Ενημερωτικό σημείωμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου, με βάση το οποίο τα τακτικά μέλη της επιτροπής διαγωνισμού προμηθειών δεσμεύονται να υποβάλουν δήλωση  περιουσιακής κατάστασης ακόμη και αν απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις, καθώς η προϋπόθεση της συμμετοχής σε συνεδριάσεις, αναφέρεται στο νόμο μόνο για τα αναπληρωματικά μέλη των συλλογικών οργάνων. Στο Ενημερωτικό Σημείωμα επίσης, κινοποιείται με διευκρινίσεις το ενημερωτικό σημείωμα της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου 1451/31-10-2023 και γνωστοποιείται ότι παρατείνεται, μέχρι και τις 10/11/23 η οριστικοποίηση των καταστάσεων υπόχρεων από τους φορείς, σχετικά με την εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώσεων για όλους τους φορείς.