Υποψηφιότητες βουλευτών στις Εκλογές Ιουνίου 2023

Δημοσιεύθηκε, η Υπ΄Αριθμ. Πρωτ. 49123/02-06-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα τις “Υποψηφιότητες βουλευτών στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.”.

Σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο,επισημαίνεται πως:

  • Η προκήρυξη του αντιπεριφερειάρχη για την ανακήρυξη των συνδυασμών τοιχοκολλάται με φροντίδα των δημοτικών αρχών στα δημόσια μέρη των δήμων του νομού και αναρτάται και στις ιστοσελίδες των οικείων Περιφερειών και Δήμων.
  • Η τοιχοκόλληση γίνεται με ευθύνη του οικείου αντιπεριφερειάρχη, το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή μέχρι  20-06- 2023.
  • Οι δημοτικές αρχές οφείλουν να εκδώσουν και να δημοσιεύσουν σε όλη την περιφέρειά τους, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών, δηλαδή έως 21 -06-2023, πρόγραμμα που να αναφέρει ακριβώς την ημέρα της ψηφοφορίας, τις ώρες της έναρξης και της λήξης της, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της οικείας εκλογικής περιφέρειας και τα ονόματα των υποψηφίων, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη του οικείου αντιπεριφερειάρχη.