Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς Φορείς

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 2385/12-4-2023, η Υπ’ Αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 /04-04-2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, με τίτλο: “Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς Φορείς.”.

Συγκεκριμένα, η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς Φορείς, άρχεται ως εξής:

  • Για συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται από τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Μετανάστευσης και Ασύλου, το Δήμο Αθηναίων, την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την «Αττικό Μετρό Α.Ε.», την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και την Εγνατία Οδό ΑΕ, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την πάροδο πέντε μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας (12/09/2023)
  • Για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από φορείς της υπόλοιπης Κεντρικής Διοίκησης, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν την 01/01/2024
  • Για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από λοιπές αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν την 01/06/2024
  • Για λοιπές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίες τιμολογούνται από την 01/01/2025.

Χρονικό σημείο εκκίνησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, είναι εκείνο το οποίο ορίζεται στις οικείες διατάξεις για τις συμβάσεις που υπάγονται στους Νόμους 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011.

Για τις διαδικασίες που εκκινούν μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς οφείλουν να περιλαμβάνουν ρητή πρόβλεψη στα έγγραφα της Σύμβασης, αναφορικά με την υποχρέωση των οικονομικών φορέων για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.

Η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων, δεν εφαρμόζεται σε:

  • Δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019, και συνάπτονται δυνάμει των άρθρων 117Α και 327Α του ν. 4412/2016 (Ήσσονος αξίας)
  • Δημόσιες συμβάσεις μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4412/2016
  • Συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 247 του ν. 4412/2016 και
  • Συμβάσεις παραχώρησης μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα, που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4413/2016.
  • Λοιπές δαπάνες, το ύψος των οποίων είναι έως 2.500 ευρώ.