Υποχρέωση συμμετοχής διοικητικών υπαλλήλων, ως μελών της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων Συμβάσεων

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 202858/06-04-2023 Εγκύκλιος Εγκύκλιος του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με θέμα τις: “Διευκρινήσεις αναφορικά με την υποχρέωση συμμετοχής και τη συνδρομή λόγων εξαίρεσης των διοικητικών υπαλλήλων ως μελών επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & Υπηρεσιών.”. 

Σε εφαρμογή της Νομοθεσίας, παρατίθενται οδηγίες και επισημάνσεις, που διέπουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους λόγους εξαίρεσης των μελών που συγκροτούν τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και στην αποτελεσματική λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, παρέχονται Οδηγίες για:

  1. Υποχρέωση συμμετοχής των διοικητικών υπαλλήλων σε Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
  2. Δικαίωμα εξαίρεσης διοικητικών υπαλλήλων από τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
  3. Συνδρομή κωλύματος στο πρόσωπο των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών
  4. Τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος σε περίπτωση μη εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

Εν κατακλείδι, από τις διατάξεις της εν λόγω Εγκυκλίου, συνάγεται ότι ο δημόσιος υπάλληλος υποχρεούται να εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή ειδικότητας του και τις εκ του νόμου προβλεπόμενες εντολές των προϊσταμένων του, λαμβάνοντας υπόψη την εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 25 του Ν. 3528/2007. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, είναι και η συμμετοχή του σε ομάδες εργασίας ή η συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα.

Δεν νοείται άρνηση συμμετοχής των μελών στις ανωτέρω Επιτροπές, κατ΄ επίκληση μόνης της άσκησης των συνήθων υπηρεσιακών καθηκόντων, παρά μόνο για ειδικώς αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους.