Υποχρεωτικό πιστοποιητικό ελεγκτικής επάρκειας ΕΚΔΔΑ για προϊσταμένους και υπαλλήλους Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/34/3041 – 28/02/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: Υποχρέωση λήψης του πιστοποιητικού ελεγκτικής επάρκειας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., από τους Προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του δημόσιου τομέα, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 (Α΄62).

Στην ανωτέρω Εγκύκλιο, επισημαίνεται ότι τα υπηρετούντα κατά την έναρξη του εν λόγω προγράμματος (07/07/2021) στελέχη στις Μ.Ε.Ε. των Φορέων του Δημόσιου Τομέα, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους Α’ του Ν.4795/2021, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, μόνιμοι ή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ή ένστολο προσωπικό και ειδικό\επιστημονικό προσωπικό, υποχρεούνται να λάβουν την σχετική πιστοποίηση μέχρι τις 07/07/2022, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω Μονάδων.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να υποβάλουν στο ΥΠ.ΕΣ., το αργότερο έως την Παρασκευή 11/03/2022αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammateia@ydmed.gov.gr:

α) Συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τις Μ.Ε.Ε. της Υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους και

β) Συμπληρωμένο ενιαίο πίνακα με τα στοιχεία των υπηρετούντων στελεχών στις Μ.Ε.Ε. της Υπηρεσίας τους και των φορέων εποπτείας τους, σύμφωνα με τα συνημμένα στην εγκύκλιο αρχεία excel.