Υποχρέωση ανοίγματος και λειτουργίας λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης για τους ΦΓΚ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 604 – 15/02/2021 η υπ’ Αριθμ. οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ – 05/02/2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο: “Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει. “.