Υπουργείο Οικονομικών

  1. Απόφαση Υφ. Οικονομικών υπ’αριθμ.: Α 1072 – 2/3/2020(ΦΕΚ Β’ 1157 – 3/4/2020), με τίτλο : “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. “
  2. Απόφαση Υφ. Οικονομικών υπ’αριθμ.: Α 1073 – 2/3/2020(ΦΕΚ Β’ 1158 – 3/4/2020), με τίτλο :  “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. “
  3. Απόφαση Υφ. Οικονομικών υπ’αριθμ.: Α 1074 – 2/3/2020 (ΦΕΚ Β’ 1159 – 3/4/2020), με τίτλο :  “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.”
  4. Απόφαση Υφ. Οικονομικών υπ’αριθμ.: Α 1075 – 2/3/2020 (ΦΕΚ Β’ 1160 – 3/4/2020), με τίτλο :  “Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. “
  5. Εγκύκλιος Α.Π. οικ. 2 / 17012/ ΔΠΓΚ  – 15/4/2020 με τίτλο: “Διακριτή παρακολούθηση δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19”