Υπουργείο Εσωτερικών,«Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»,18/12/2012

18/12/2012

Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».