Υποστήριξη χρηστών ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ, Promitheus ESPDint κατά το διάστημα ισχύος των εκτάκτων μέτρων κατά του κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α.Π.: 3143 ΕΞ 2020 – 9/11/2020 Ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τίτλο: “Υποστήριξη των χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, του ΚΗΜΔΗΣ και του Promitheus ESPDint, κατά το διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”.