Εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών

Δημοσιεύτηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 95213 – 05-10-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία διευκρινίζονται τα ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή των παρ. 9 έως 10α του Άρθρου 53 του ν. 4412/2016, περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.