Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, για παραδόσεις αγαθών μήνα Απριλίου 2023

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 34729/11/04/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ανακοινώνεται ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ), που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος των Συμβάσεων, με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών, κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016, για παραδόσεις αγαθών εντός του μηνός Απριλίου 2023.