Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, για τις παραδόσεις αγαθών μήνα Ιανουαρίου 2023

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 3209 – 13/01/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ανακοινώνεται ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος των συμβάσεων, με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών, κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016, για παραδόσεις αγαθών εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023.