Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, για τις παραδόσεις αγαθών Νοεμβρίου 2022

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 108595 – 14-11-2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ανακοινώνεται ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος Συμβάσεων, με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών, κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016, για παραδόσεις αγαθών εντός του μηνός Νοεμβρίου 2022.