Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, για τις παραδόσεις αγαθών του Σεπτεμβρίου 2022

Δημοσιεύτηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 95210 – 5-10-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ανακοινώνεται ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές, για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών, που ορίζονται στον πίνακα που παρατίθεται στην εγκύκλιο, κατ’ εφαρμογή των παρ.9 και 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016.