Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για παραδόσεις αγαθών μηνός Νοεμβίου 2023

Δημοσιεύθηκε, η Υπ΄ Αριθμ. Πρωτ. 107372/15-11-2023 Εγκύκλιος, με θέμα την ” Εγκύκλιο- Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Νοεμβρίου 2023″.

Με την ως άνω Εγκύκλιο, ανακοινώνεται ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή προς εκμετάλλευση των αναθέτουσων αρχών για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια
αγαθών κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ.