Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για παραδόσεις αγαθών εντός Ιουλίου

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 64292 /17-07-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, με θέμα την “Εγκύκλιο- Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Ιουλίου 2023”.

Η ως άνω Εγκύκλιος, εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις αναθέτουσες αρχές σε όλη την Επικράτεια.