Υποεπιτροπή για τη στοχευμένη υποστήριξη περιοχών Δήμων, που πλήττονται από φυσικές καταστροφές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β ‘ 1078/26.02.2023, η Υπ’ Αριθμ. 7/24.02.2023 Απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, με την οποία συστήνεται Υποεπιτροπή για τη στοχευμένη υποστήριξη των περιοχών Δήμων, που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5Α της ΠΥΣ 3/2021, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.