Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων προς τρίτους από τους Ο.Τ.Α. για το Α΄ τρίμηνο του 2023

Δημοσιεύθηκε, η υπ΄Αριθμ. Πρωτ.: 24507/23-03-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την:” Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το α΄ τρίμηνο του 2023”. 

Mε την εν λόγω Εγκύκλιο, υπενθυμίζεται η υποχρέωση των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας για υποβολή της αναλυτικής κατάστασης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους για το Α’ τρίμηνο,  του 2023 στον Ειδικό Διαδυκτιακό Τόπο  (ΕΔΤ) μέσω του αρχείου «ARREARS202303», το αργότερο μέχρι τις 15/04/2023. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο ειδικός διαδικτυακός τόπος δεν θα είναι διαθέσιμος για την ανάρτηση του αρχείου.

Επιπρόσθετα, καλούνται οι φορείς, δεδομένου της αύξησης που παρατηρήθηκε κατά το προηγούμενο τρίμηνο, να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 30% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022.