Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού 2024 φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 88878/16-10-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2024 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών.”.

Στην ως άνω Εγκύκλιο, επισημαίνονται τα εξής:

  1. Η υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024 θα υποβληθεί από τους στατιστικούς ανταποκριτές στον Κόμβο  Διαλειτουργικότητας, με τη χρήση του πρότυπου αρχείου excel «ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ_98-2024».
  2. Είναι απαραίτητη η υποβολή  συμπληρωματικών πληροφοριών στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του ΥΠΕΣ https://aftodioikisi.ypes.gr/ (παράλληλα με την υποβολή του σχεδίου) συμπληρώνοντας το απαραίτητο αρχείο «ADDINFORMBGT2024_»

Στη στήλη «Αρ. Απόφασης Έγκρισης Σχεδίου Π/Υ 2024» συμπληρώνονται ο αριθμός και η ημερομηνία έγκρισης της απόφασης έγκρισης του σχεδίου προϋπολογισμού από το αρμόδιο όργανο (οικονομική επιτροπή για δήμους και περιφέρειες, εκτελεστική επιτροπή για τους συνδέσμους, διοικητικό συμβούλιο για τα λοιπά νομικά πρόσωπα), ενώ στις λοιπές στήλες συμπληρώνονται τα στοιχεία του Προέδρου του οργάνου που έχει εγκρίνει το σχέδιο Π/Υ 2024, του εκτελούντος χρέη ΠΟΥ στο φορέα και του αρμόδιου υπαλλήλου για πληροφορίες. Η απόφαση έγκρισης του σχεδίου προϋπολογισμού, με ενσωματωμένο το αναλυτικό σχέδιο προϋπολογισμού του φορέα (στο σώμα ή ως παράρτημα), υποβάλλεται υποχρεωτικά στον ΕΔΤ, μέσω της ανάρτησης αρχείου PDF που θα φέρει την ονομασία «DRAFT2024_»

3. Οι ΠΟΥ των δήμων με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α΄ 163) υποχρεούνται: α) να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Παρατηρητήριο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paratiritirio@ypes.gr) τα στοιχεία επωνυμίας και ΑΦΜ των νομικών προσώπων που, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις,  καταργούνται στις 31.12.2023 και των οποίων τα έσοδα και οι δαπάνες έχουν υποχρεωτικά ενσωματωθεί στο σχέδιο Π/Υ 2024 του δήμου τους και   β) να μεριμνήσουν για την πλήρη ενημέρωση του Κόμβου Διαλειτουργικότητας με τα οικονομικά στοιχεία των εν λόγω νομικών προσώπων για τα έτη 2022 και 2023.

4.Σε περίπτωση λήψης απόφασης αύξησης των (συντελεστών) τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2024, αξιοποιώντας τη δυνατότητα της περίπτωσης Β.3.1 του άρθρου 3 της 63726/28.07.2023 (Β΄4795) κ.υ.α. παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2024 των Δήμων, τότε ο αρμόδιος ΠΟΥ οφείλει να υποβάλει στο e-mail του Παρατηρητηρίου την απόφαση τελών μαζί με αναλυτική τεκμηρίωση του ποσού της υπέρβασης, παραθέτοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία. ενώ θα πρέπει να αναφέρονται :

α. κωδικοί εσόδων που επηρεάζονται,

β. ύψος συντελεστών έτους 2023 και συντελεστών έτους 2024,

γ. μέγεθος βάσης υπολογισμού των τελών (πχ αριθμός τετραγωνικών μέτρων ανά συντελεστή,     εκτιμώμενη κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα, πλήθος συνδέσεων στο αποχετευτικό δίκτυο     κ.λπ.),

δ. ποσό που έπρεπε να βεβαιωθεί το έτος 2023 (ως το γινόμενο των συντελεστών έτους 2023 και   του μεγέθους της βάσης υπολογισμού των τελών), καθώς και το αντίστοιχο ποσό που εκτιμάται     ότι αναμένεται να βεβαιωθεί το έτος 2024,

ε. υπολογισμός ποσού υπέρβασης.

5.Κατά την υποβολή των αρχείων του σχεδίου Π/Υ 2024 στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ, οι ΠΟΥ των υπόχρεων φορέων θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει για την υποβολή του πίνακα εκτελεστέων έργων του μήνα αναφοράς

6.Αρχής γενομένης από τον Π/Υ 2024 οι δαπάνες των έργων και των λοιπών δράσεων που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα εγγράφονται και θα παρακολουθούνται αποκλειστικά στην υπηρεσία 55.

Επισημαίνεται πως  τα πρότυπα αρχεία υποβολής Σχεδίου Π/Υ 2024 δεν έχουν αναρτηθεί ακόμη στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ.