Υποβολή των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. : 65440 – 08.09.2021 Εγκύκλιος 593 του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Υποβολή σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2022 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών”.

Οι αλλαγές που εντοπίζονται είναι:

  1. Η υποβολή του αρχείου του σχεδίου του Π/Υ θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας. Η υποβολή θα γίνεται στον σύνδεσμο http://komvos.ypes.gr/stats με το πρότυπο αρχείο excel (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ_98-2022).
  2. Ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων θα γίνει εξ’ ολοκλήρου μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, τόσο για τους Δήμους όσο και για τα Νομικά Πρόσωπα αυτών.
  3. Είναι απαραίτητη η υποβολή  συμπληρωματικών πληροφοριών στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο (ΕΔΤ) του ΥΠΕΣ https://aftodioikisi.ypes.gr/(παράλληλα με την υποβολή του σχεδίου) συμπληρώνοντας το απαραίτητο αρχείο(«ADDINFORMBGT2022_» ). Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αφορούν τα στοιχεία του φορέα, την περίοδο αναφοράς, τον Αριθμό Ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της απόφασης έγκρισης του σχεδίου προϋπολογισμού από το αρμόδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή ή Διοικητικό Συμβούλιο), τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης της απόφασης αύξησης των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων, την εκτιμώμενη αύξηση των εσόδων, καθώς και τις εκτιμήσεις των υποχρεώσεων ανάλογα με την κατηγορία όπου ανήκουν.

Πρότυπα αρχεία υποβολής Σχεδίου Π/Υ 2022