Υποβολή σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων στο ΥΠ.ΕΣ. έως 17 Μαρτίου

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74 /οικ.2775 – 03/03/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022 – 2025.”

 

Παρατίθεται και το σχετικό Παράρτημα.