Υποβολή σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων στο ΥΠ.ΕΣ. έως τις 8/3

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 78/οικ.2689 – 21/02/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2023 – 2026.”