Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Α.Π.: 163/24.1.2023 Πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την οποία προσκαλούνται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του/ων Προγράμματος/ων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ταμείου/ων” και ΕΤΠΑ Δράσεων «1.3.1 Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ».

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές Πόλεις.

Οι προτάσεις, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr, από τις 26/01/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως και τις 31/05/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 18:00.

Παραρτήματα: