Υποβολή προτάσεων για την ένταξη στο πλαίσιο Παρέμβασης «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER»

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 5361/17.10.2022, η Υπ. Αριθμ. 2545/10.10.2022 Απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καλούνται, μεταξύ άλλων, οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλοι Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί Φορείς, Επιμελητήρια, καθώς και φορείς συλλογικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συμφερόντων, να υποβάλλουν προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)», του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναλύονται στην ως άνω Πρόσκληση.

Στο πλαίσιο της εν λόγω Πρόσκλησης, προκειμένου η υποψηφιότητα τους να είναι αποδεκτή, οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν:

Φάκελο Α: Περιγραφή Φορέα, Περιοχής Παρέμβασης, SWOT Ανάλυση και Ιεράρχηση Αναγκών, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα I και

Φάκελο Β: Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης, Υπο-Παρεμβάσεις και Χρηματοδοτικό Πλάνο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ

Καταληκτικές ημερομηνίες:

-για την υποβολή του Φακέλου Α ορίζεται η 22.02.2023.

-για την υποβολή του Φακέλου Β ορίζεται η 12.04.2023.