Υποβολή Καινοτομιών στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα, για τη συμμετοχή σε δράση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Αριθ. Πρωτ. : ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ./10/14494 – 15/9/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με Θέμα την: «Πρόσκληση δημοσίων οργανώσεων για υποβολή καινοτομιών στην πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα www.innovation.gov.gr, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε δράση του Παρατηρητηρίου Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ – OPSI OECD.».

Με το ανωτέρω έγγραφο, το Υπουργείο Εσωτερικών, γνωστοποιεί πως το Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα του ΟΟΣΑ (OPSI OECD), απευθύνει ανοιχτή Πρόσκληση για συμμετοχή και Υποβολή καινοτομιών, σε δημόσιες οργανώσεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει καινοτομίες σε διάφορους τομείς, όπως είναι η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, η υγεία, η παιδεία, το περιβάλλον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός κλπ.

Οι Ομάδες οι οποίες θα παρουσιάσουν τις καλύτερες Πρωτοβουλίες, θα προσκληθούν να παραστούν στην εκδήλωση World Government Summit η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι στις 13-15 Φεβρουαρίου 2023.

Οι καινοτομίες, οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί στο παρελθόν στη πλατφόρμα καινοτομίας δημοσίου τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πρέπει να υποβληθούν σε πρώτο βαθμό στο www.innovation.gov.gr/submission-innovation/ έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2022.