Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 72371-05.10.2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Υποβολή Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων“, στη βάση της υπ’ Αριθμ. 2816/30.01.2018 Απόφασης του ΥΠ.ΕΣ., με την οποία οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι λοιποί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις τους στις Βάσεις Δεδομένων του Υπουργείου, εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους στο δημοτικό/περιφερειακό/διοικητικό Συμβούλιο του φορέα.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο, ενημερώνει τους Φορείς, ότι ξεκινώντας από την οικονομική χρήση του 2018, η υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο https://aftodioikisi.ypes.gr, μέσω της ανάρτησης αρχείου PDF, το οποίο:

1. Θα φέρει την ονομασία «KATASTASEISXXXX_» όπου XXXX = έτος αναφοράς (KATASTASEIS2018_ για το έτος 2018, KATASTASEIS2019_ για το έτος 2019, KATASTASEIS2020_ για το έτος 2020 κοκ) και

2. Θα περιέχει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: α) την Κατάσταση Ισολογισμού Τέλους Χρήσεως, β) την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, γ) το Προσάρτημα και δ) την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή.

Ειδικά για τις οικονομικές καταστάσεις των οικονομικών χρήσεων 2018, 2019 και 2020 που πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω απόφασης, τα αντίστοιχα αρχεία, πρέπει να έχουν υποβληθεί έως και την 22η Οκτωβρίου 2021. Οι οικονομικές καταστάσεις που θα καταρτιστούν μετά την ως άνω ημερομηνία θα αναρτώνται όταν πληρούνται αντίστοιχα οι ίδιες προϋποθέσεις.