Υποβολή Ετήσιου Πίνακα Αδειών (Ε11) έως 28 Φεβρουαρίου

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 241 – 25/01/2021 η υπ’ Αριθμ. 3310/Δ1.933 – 25/01/2021 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τίτλο: “Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).» (Β’ 3520), για το έτος 2021”.