Υποβολή Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2023 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Δημοσιεύτηκε το Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 1389 – 05/01/2023 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2023 των φορέων του Υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.”.

Στο Έγγραφό, παρέχονται οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των Αρχείων των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών του έτους 2023, για Περιφέρειες, Δήμους, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.