Υποβολή Επικυρωμένων Προϋπολογισμών για το έτος 2022 στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 88596 – 29/11/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Υποβολή των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών έτους 2022 των Φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.”.

Στο Έγγραφό παρέχονται οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής των αρχείων των Επικυρωμένων Προϋπολογισμών του έτους 2022, για Δήμους, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.