Υποβολή εντύπων – Υποχρεωτικές συζητήσεις – Πεδία υψηλής απόδοσης για την αξιολόγηση και τη στοχοθεσία στον Δημόσιο Τομέα

Δημοσιεύθηκε, στο ΦΕΚ Β’ 6176 – 05/12/2022, η Υπ’ Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/23/οικ.18708 – 25/11/2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με Θέμα τον : Καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των Εντύπων για τη διενέργεια της αξιολόγησης, του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής τους, του ακριβούς τρόπου και χρόνου διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων και των θεματικών πεδίων υψηλής απόδοσης για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Β’ του Νόμου 4940/2022.”, με την οποία καθορίζεται:

  1. Ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων επίτευξης στόχων προϊσταμένου, αποτύπωσης δεξιοτήτων προϊσταμένου, σφυγμού ομάδας, ενιαίου σφυγμού ομάδας, αποτύπωσης δεξιοτήτων υπαλλήλου και του Σχεδίου Ανάπτυξης, ο τύπος της έκθεσης αξιολόγησης προϊσταμένου και της έκθεσης αξιολόγησης υπαλλήλου,
  2. Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αυτών,
  3. Ο ακριβής τρόπος και χρόνος διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων και
  4. Η εξειδίκευση των θεματικών πεδίων του Άρθρου 13 του Νόμου 4940/2022 (ΦΕΚ Α’ 112 – 14/06/2022), καθώς και το περιεχόμενό τους.

Η ισχύς της Απόφασης, αρχίζει από 1/1/2023.