Έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του Ν. 4714/2020 για το Γ΄ τρίμηνο του 2021

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 68855 – 22/09/2021 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Υποβολή των Αναλυτικών Καταστάσεων Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ΄ τρίμηνο του 2021”.