Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 92992 – 31/12/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους (άρθρο 107 του ν. 4714/2020).”