Υποβλητέα Στοιχεία σύμφωνα με τον Οργανικό Νόμο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Δημοσιεύθηκε το υπ. Αριθμ.: 52356/2021 Έγγραφο του Ελεγκτικό Συνεδρίου, με θέμα: “Υποβλητέα στοιχεία σύμφωνα με το Ν.4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130/23-7-2021) Οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις“.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4820/2021, οι εν λόγω Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα στην αρμοδιότητά τους, οφείλουν να υποβάλλουν στην Υπηρεσία, μέχρι τις 31/12/2021, τους εγκεκριμένους ετήσιους λογαριασμούς, ήτοι απολογισμούς, ισολογισμούς και λοιπές συνοδές οικονομικές καταστάσεις, με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Επίσης, να υποβάλλουν πίνακα με τους επιχορηγούμενους και του χρηματοδοτούμενους από αυτούς Φορείς, με το ύψος της σχετικής επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν κατά το 2021, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου.