Υπηρεσιακή Κατάσταση Υπαλλήλων

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3195/οικ.5363 – 28/03/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και τη διατήρηση της διάκρισης και του προβαδίσματος των κατηγοριών αυτών.