ΥΠΕΣ: Πρόσκληση προγράμματος Φυσικών καταστροφών για ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 73601-07/09/2023 Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ”.

Σύμφωνα με την ως άνω πρόσκληση το Υπουργείο Εσωτερικών, καλεί Δήμους ΔΕΥΑ και Περιφέρειες να καταβάλουν προτάσεις πράξεων, ώστε να καταταχθούν και να χορηγηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ».

Οι προτάσεις μπορουν να καταβληθούν αποκλειστικά μέσω του ΠΣ ΕΠΑ  εδώ από τις 11-08-2023 και ώρα 08:00 έως και τις 29-12-2023 και ώρα 14:00.

Σε ιδιάζουσες περιπτώσεις, που δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή εγγράφων (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο Δικαιούχος δεσμεύεται  να τα αποστείλει στο «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» , εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.