Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων για το φορολογικό έτος 2021

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 6375/31-12-2021, η υπ’ Αριθμ. Α.1275/31-12-2021 Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τίτλο: “Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2021”. 

Σημειώνεται ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28/2/2022.